Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, BIP

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-05-07

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-07

Status pod względem zgodności

Strona internetowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

 • zdjęcia nie posiadają opisów meta

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-01

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Alicja Wodzyńska

 • E-mail: dyrektor@mbpciech.info

 • Telefon: 23 672 28 88

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa

E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon: 800676676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Biblioteka Główna, ul. Batalionów Chłopskich 15, 06-400 Ciechanów

(obiekt wynajmowany)

 1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;

 2. W obrębie dojścia do budynku nie występują bariery architektonicze;

 3. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych;

 4. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód;

 5. Budynek jest czytelnie oznakowany;

 6. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;

 7. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących

 8. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;

 9. Wszystkie dostępne korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się po budynku;

 10. Meble i elementy wyposażenia zawężają szerokości przejścia i powodują utrudnień w poruszaniu się;

 11. Ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane;

 12. Drzwi wewnętrzne mają co najmniej 0,90 m i wysokość 2,00 m;

 13. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;

 14. W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

 15. W budynku zastosowano piktogramy informujące o podstawowych funkcjach i kierunkami dotarcia do poszczególnych pomieszczeń;

 16. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji.

 17. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

 

Filia nr 1, ul. Kicińskiego 21/23, 06-400 Ciechanów (obiekt wynajmowany)

 1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;

 2. W obrębie dojścia do budynku występują bariery architektoniczne, (schody prowadzące na pierwsze piętro, ubytki w nawierzchni);

 3. Ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych ani oznaczeń kolorystycznych, jego nawierzchnia jest w złym stanie technicznym;

 4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych;

 5. Wejście do budynku jest trudne do odnalezienia i można je uznać za niedostępne dla wzroku;

 6. Budynek jest czytelnie oznakowany, do budynku prowadzą oznaczenia i drogowskazy;

 7. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;

 8. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;

 9. Drzwi wejściowe mają w świetle co najmniej 0,90 m szerokości i 2,00 m wysokości;

 10. Ściany i podłogi nie są ze sobą skontrastowane;

 11. Pomieszczenie jest zaaranżowane w sposób logiczny i przewidywalny z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi;

 12. Meble i elementy wyposażenia zawężają szerokości przejścia i powodują utrudnień w poruszaniu się;

 13. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;

 14. W budynku znajduje się tylko toaleta dla pracowników;

 15. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji;

 16. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

 

Filia nr 2, ul. Sempołowskiej 19, 06-400 Ciechanów (obiekt wynajmowany)

 1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;

 2. W obrębie dojścia do budynku występują bariery architektoniczne (schody, uskoki, wysokie krawężniki, );

 3. Ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych ani oznaczeń kolorystycznych;

 4. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych ;

 5. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód;

 6. Budynek jest czytelnie oznakowany;

 7. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;

 8. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;

 9. Drzwi wejściowe mają w świetle co najmniej 0,90 m szerokości i 2,00 m wysokości;

 10. Wysokość progu w drzwiach wejściowych przekracza 0,20 m.

 11. Przed drzwiami wejściowymi nie znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;

 12. Ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane;

 13. Pomieszczenia są zaaranżowane w sposób logiczny i przewidywalny z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi;

 14. Meble i elementy wyposażenia zawężają szerokości przejścia i mogą powodować utrudnienia w poruszaniu się;

 15. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;

 16. W budynku znajduje się tylko toaleta dla pracowników;

 17. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji;

 18. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

 

Filia nr 3, ul. Reutta 13, 06-400 Ciechanów (obiekt wynajmowany)

 1. Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;

 2. W obrębie dojścia do budynku nie występują bariery architektoniczne;

 3. Ciąg pieszy prowadzący do budynku nie posiada oznaczeń fakturowych ani oznaczeń kolorystycznych, jego nawierzchnia jest w dobrym stanie technicznym;

 4. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla OzN w odpowiednich wymiarach;

 5. Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód;;

 6. Budynek jest czytelnie oznakowany;

 7. Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;

 8. Przynajmniej jedno z wejść do budynku zapewnia dostęp OzN;

 9. Budynek jest przyjazny dla psów asystujących;

 10. Drzwi wejściowe mają w świetle co najmniej 0,90 m szerokości i 2,00 m wysokości;

 11. Wysokość progu w drzwiach wejściowych przekracza 0,20 m.

 12. Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;

 13. Korytarze mają co najmniej 1,20 m i są na jednej kondygnacji. W przypadku zmiany kierunku korytarza zapewniona jest przestrzeń wystarczająca do manewru wózkiem;

 14. Ściany i podłogi nie są ze sobą skontrastowane;

 15. Pomieszczenie jest zaaranżowane w sposób logiczny i przewidywalny z wydzielonymi ciągami komunikacyjnymi;

 16. Meble i elementy wyposażenia zawężają szerokości przejścia i mogą powodować utrudnienia w poruszaniu się;

 17. Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;

 18. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych;

 19. W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji;

 20. Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

 

Oddział Zbiorów Naukowych i Regionalnych, Plac Piłsudskiego 1, 06-400 Ciechanów

(obiekt wynajmowany)

1.Ciąg pieszy prowadzący do budynku ma szerokość co najmniej 1,5 m;

2. W obrębie dojścia do budynku nie występują bariery architektonicze;

3.Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych;

4.Wejście do budynku jest łatwe do odnalezienia i urządzone w sposób przewidywalny, bez przeszkód;

5.Budynek jest czytelnie oznakowany;

6.Wejście jest wystarczająco dobrze oświetlone;

7.Budynek jest przyjazny dla psów asystujących

8.Przed drzwiami wejściowymi znajduje się przestrzeń manewrowa dla wózka zapewniająca możliwość otwarcia drzwi i wejścia do budynku;

9.Wszystkie dostępne korytarze umożliwiają swobodne poruszanie się po budynku;

10.Meble i elementy wyposażenia nie zawężają szerokości przejścia i nie powodują utrudnień w poruszaniu się;

11.Ściany i podłogi są ze sobą skontrastowane;

12.Drzwi wewnętrzne mają co najmniej 0,90 m i wysokość 2,00 m;

13.Ogólne oświetlenie sztuczne pomieszczeń równomiernie oświetla całą ich powierzchnię;

14.W budynku znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością.

15.W budynku zastosowano piktogramy informujące o podstawowych funkcjach i kierunkami dotarcia do poszczególnych pomieszczeń;

16.W budynku zastosowano czytelną informację wizualną o drogach ewakuacji w postaci piktogramów i strzałek kierunkowych. Brak informacji dotykowej o drogach ewakuacji.

17Brak możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego.

 

 

Kontakt i dane

Adres strony internetowej:
http://www.mbpciech.info

Siedziba Dyrekcji:
Pl. Piłsudskiego 1
06-400 Ciechanów
tel: 23 672 28 88
e-mail: dyrektor@mbpciech.info

 

Podmiot udostępniający informacje: Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie, BIP Data stworzenia : 2021-07-16 13:52 Autor : Administrator Data publikacji : 2021-07-16 13:52 Osoba udostępniająca na stronie : Administrator Data ostatniej modyfikacji : 2021-07-16 14:05 Osoba modyfikująca : Administrator